1 – Výzva (VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK)

2 – Podklady pro výběrové řízení

1 – Formulář se základními údaji o dodavateli

2 – Formulář – cenová nabídka

3 – Formulář čestného prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti

1 – Formulář se základními údaji o dodavateli

4 – Seznam realizovaných staveb

3 – Formulář čestného prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti

4 – Seznam realizovaných staveb

2 – Formulář – cenová nabídka

5 – Návrh smlouvy o dílo

3 – Projektová dokumentace

D 1.1.b7 – Příklady vhodného vybavení

D 1.4.b1 – Půdorys 1np ZTI a ÚT

D 1.1.b6 – Spárořez – keramické obklady

D 1.4 a – Technická zpráva ZTI a ÚT

D 1.1.b3 – Výkres stavebních prací

D 1.1.b4 – Řez místnostmi

D 1.1.a – Technická zpráva

D 1.1.b1 – Celkový půdorys 1.np

D 1.1.b2 – Výkres bouracích prací

C2 – Katastrální situační výkres

C3 – Koordinační situační výkres

C1 – Situace širších vztahů

A – Průvodní zpráva B – Souhrnná technická zpráva

4 – Výkaz výměr

Výkaz výměr – MŠ OLOMOUC, ZEYEROVA 23

5 – Fotodokumentace